Spotřebitelský rozhodce - Ceník

 O mně 
 
 

zapsaný na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod pořadovým číslem 27.

absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity – diplomová práce „Rozhodčí řízení v České republice“

v rigorózním řízení úspěšně obhájena rigorózní práce „Rozhodčí řízení v ČR s důrazem na problematiku tzv. arbitrážních center“

od roku 2006 v advokacii - v současnosti v advokátní kanceláři Jenerál a Mojžíš

Ceník

Základní poplatek za rozhodčí řízení (arbitráž) činí 2% z hodnoty sporu, minimálně však 4.000 Kč + DPH. Pokud hodnota sporu přesahuje 5.000.000,- Kč, činí poplatek 100.000,- Kč a 1 % + DPH z částky hodnoty sporu přesahující částku 5.000.000,- Kč. Maximální výše poplatku činí 1.000.000,- Kč + DPH.

Náklady rozhodčího řízení jdou finálně k tíži toho účastníka, kterému je tato povinnost uložena konečným rozhodnutím rozhodce, a to podle zásady úspěchu ve věci.

Náklady rozhodčího řízení dále tvoří případné vícenáklady jako:

Poplatek za urychlené řízení (= vydání konečného rozhodnutí do 3 měsíců od zaplacení poplatku za  urychlené řízení) činí 50% základního poplatku. Poplatek za urychlené řízení, které se koná na základě žádosti kterékoliv ze stran, hradí a nese strana, na jejíž návrh se urychlené řízení koná.

Cenová výhodnost mnou poskytovaných služeb

Nejdříve je nutno uvést, že soudní poplatek činí v současné době 5% z hodnoty sporu (v případě podání elektronického platebního rozkazu 4%).

Má sazba začíná na polovině sazby Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (tento má sazbu 4 % z hodnoty sporu, min. 10.000,- Kč). Účtuji si tedy jen 2% z hodnoty sporu a při hodnotě sporu nad 5.000.000,- Kč pouze 1% hodnoty sporu. Mé služby jsou tak výrazně levnější.

Jsou rozhodci, jejichž poplatek začíná na minimální sazbě cca 2.500 Kč. Uvedená sazba je jistě atraktivní, ale nezbývá, než se ptát, zda může rozhodce při takové sazbě věnovat každému jednotlivému případu náležitou pozornost a čas, zvláště když je s rozhodčím řízením spojena i celá řada zákonem předepsané administrativy. Nad to spousta takovýchto rozhodců účtuje krom sazby za rozhodčí řízení i další skryté poplatky např. různé paušální poplatky.

Činnost rozhodce je náročná a odpovědná práce na úrovni soudce. Proto se každému případu věnuji v řádu desítek hodin a tomu odpovídají také mé sazby.